Jain Festival Dates, 2011–2013

Dates through 2013 for such Jain Festivals as Paryushana-Parva, Mahavira Nirvana, and more.

2011

April 16 Sri Mahavir Jayanti
May 6 Akshaya Tritiya
Sept. 2 Paryushana-Parva
Sept. 10 Samvatsari
Sept. 1 Dashalakshani-Parva
Sept. 1 Anata-Chaturdasi
Sept. 19 Ksamavani
Oct. 26 Mahavira Nirvana
Nov. 10 Lokashah Jayanti

2012

April 5 Sri Mahavir Jayanti
April 24 Akshaya Tritiya
Sept. 12 Paryushana-Parva
Sept. 19 Samvatsari
Aug. 23 Dashalakshani-Parva
Sept. 3 Anata-Chaturdasi
Sept. 4 Ksamavani
Oct. 17 Mahavira Nirvana
Nov. 2 Lokashah Jayanti

2013

April 23 Sri Mahavir Jayanti
April 11 Akshaya Tritiya
Sept. 10 Paryushana-Parva
Sept. 18 Samvatsari
Sept. 9 Dashalakshani-Parva
Sept. 9 Anata-Chaturdasi
Sept. 18 Ksamavani
Nov. 3 Mahavira Nirvana
Nov. 3 Lokashah Jayanti

Information PleaseĀ® Database, Ā© 2011 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

Sikh Festival Dates, 2011-2014 Major Holidays Chinese New Year