Synonyms of kosciuszko

Noun


1. Kosciusko, Thaddeus Kosciusko, Kosciuszko, Tadeusz Andrzej Bonawentura Kosciuszko

usage: Polish patriot and soldier who fought with Americans in the American Revolution (1746-1817)

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.