Vietnam: Rulers

Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff

North Vietnam

PresidentsHo Chi Minh (1945–1969)
 Ton Duc Thang (1969–1976)

South Vietnam

PresidentsNgo Dinh Diem (1955–1963)
 Duong Van Minh (1963–1964, 1975)
 Nguyen Khanh (!964)
 Phan Khac Suu (1964–1965)
 Nguyen Van Thieu (1965–1975)
 Tran Van Huong (1975)
 Huynh Tan Phat (1975–1976)

Vietnam

 • Ton Duc Thang, president (1976–1980)
 • Nguyen Huu Tho, acting president (1980–1981)
 • Truong Chinh, chairman of the state council (1981–1987)
 • Vo Chi Cong, chairman of the state council (1987–1992)
 • Le Duc Anh, president (1992–1997)
 • Trần Đức LÆ°Æ¡ng, president (1997–2006 )
 • Nguyễn Minh Triết, president (2006–2011)
 • TrÆ°Æ¡ng Tấn Sang, president (2011–2016)
 • Trần Đại Quang, president (2016–2018)
 • Nguyễn Phú Trọng, president (2018-2021)
 • Nguyễn Xuân Phúc, president (2021- )


 
Sources +