Jain Festival Dates, 2015–2017

Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff

Dates through 2017 for such Jain Festivals as Paryushana-Parva, Mahavira Nirvana, and more.

2015

April 1 Sri Mahavir Jayanti
April 21 Akshaya Tritiya
Sept. 9 Paryushana-Parva
Sept. 18 Samvatsari
Sept. 27 Anata-Chaturdasi
Sept. 27 Kshamavani
Nov. 11 Mahavira Nirvana

2016

April 19 Sri Mahavir Jayanti
May 8 Akshaya Tritiya
Aug. 28 Paryushana-Parva
Sept. 5 Samvatsari
Sept. 15 Anata-Chaturdasi
Sept. 15 Khsamavani
Oct. 29 Mahavira Nirvana

2017

April 8 Sri Mahavir Jayanti
April 28 Akshaya Tritiya
Aug. 18 Paryushana-Parva
Aug. 25 Samvatsari
Sept. 5 Anata-Chaturdasi
Sept. 5 Kshamavani
Oct. 18 Mahavira Nirvana

Sources +