Noun


1. Brezhnev, Leonid Brezhnev, Leonid Ilyich Brezhnev

usage: Soviet statesman who became president of the Soviet Union (1906-1982)

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.

See also: brezhnev (Dictionary)