Noun


1. Khrushchev, Nikita Khrushchev, Nikita Sergeyevich Khrushchev

usage: Soviet statesman and premier who denounced Stalin (1894-1971)

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.

See also: khrushchev (Dictionary)